Sonification of You / Sonifikacija tebe / Sonificazione di te at PixxelPoint, Slovenia

PixxelPoint, Nova Gorcia, Slovenia,Sonification of You. Martin John CallananPixxelPoint, Nova Gorcia, Slovenia,Sonification of You. Martin John Callanan

Sonification of You was part of 8th Pixxelpoint Festival (Green Desert), Nova Gorcia, Slovenia, December 2007. Curated by Narvika Bovcon and AleÅ¡ Vaupotič, organized by the city of Nova Gorica.

Interaktivnost je postala ambient. Zaradi povečevanja omrežij in zmanjÅ¡evanja naprav za sprejemanje in oddajanje posamezniki niso več izolirani. Različne naprave za komuniciranje, ki jih vedno nosimo s seboj, neprestano sprejemajo in oddajajo informacije. Neprestani tok podatkov je neviden in večini ljudem nepoznan. DanaÅ¡nje prenosne naprave lahko vidimo kot podaljÅ¡ke človeÅ¡kega telesa, ki ustvarjajo vseprisotno medsebojno povezanost omrežij, ki ji ni mogoče ubežati.

Delo »Sonifikacija tebe« poskuÅ¡a ta tok podatkov »prikazati« uporabnikom aktivnih napravic. NaÅ¡a oprema na določenem območju pasivno spremlja različne frekvence radijskega spektra, ki jih uporabljajo mobilni telefoni, omrežja Bluetooth in WiFi, ter druge mobilne naprave. Podatkom so bili dodeljeni zvoki, ki predstavljajo aktivnost, oddaljenost in moč signalov.

Delo temelji na tehnologiji za kontrolno spremljanje velikih računalniÅ¡kih omrežij, rezultat pa je »zvočna podlaga« v sobi, ki jo ustvarjajo prisotni in njihove naprave.

Nevidno tako postane sliÅ¡no in s tem tudi vidno. Tako se posamezniki začno zavedati nenehne omrežne povezljivosti, ki jih spremlja.

L’interattività è diventata ambiente. Le persone fisiche non sono più isolate, dato il graduale aumento della presenza del network e la graduale riduzione degli impianti per la trasmissione e la ricezione. I vari dispositivi di comunicazione mobile emettono e ricevono continuamente informazioni. Questo continuo flusso di dati è invisibile e spesso anche sconosciuto dalla maggior parte delle persone. I dispositivi portatili odierni possono essere visti come prolungamenti del corpo umano che permettono un’onnipresente e inevitabile interconnetività di network.

L’obiettivo di ‘Sonification of You’ è quello di rendere questo flusso di dati ‘visibile’ a coloro che possiedono dei dispositivi attivi. Questo apparecchio visualizzerà passivamente le varie frequenze dello spettro radio impiegate dai dispositivi di telefoni cellulari, Bluetooth, WiFi network, e da altri dispositivi mobili impiegati all’interno di uno spazio delimitato. I dati saranno rappresentati da suoni che indicheranno l’attività, la distanza e la potenza dei segnali.

Ricorrendo ai metodi per il monitoraggio di ampi network di computer, il risultato è quello di creare un ‘suono’ di sottofondo per uno spazio figurativo di persone, e dei loro dispositivi, il presente.

L’invisibile diventa intelligibile e perciò visibile, permettendocosì all’individuo di essere consapevole della propria costante connettività.

Green Desert
Andrei Tarkovsky’s film Nostalgia (1983) closes with a renowned travelling camera shot that gradually traverses the film space, tracking from images of Russian landscape in which the protagonist is framed to a final image of the interior of a Tuscan church. In the third phase of this uninterrupted shot, it can be seen that the church has no roof and is exposed to the influences of weather. The shot concludes with snow falling in a hybrid of interior and exterior. Another example of such hybrid style can be found in the Diesel Company’s advertising campaign Global Warming Ready (2006) which features images of spatial collage: for example, Mount Rushmore as a coastal cliff, and a Venetian scene in which colourful tropical parrots replace the ubiquitous pigeons. These very different visual effects combine a common theme: the association of two seemingly disassociated spaces in one place. The consequence of this type of catachresis is the revelation of specific socio-political problems that can be either complex, as in the example of the differing states of Russian and Western understanding of life found in Tarkovsky’s Tuscany, or half-serious, as in the example of the advertising campaign that wants to increase the global public awareness of environmental protection issues using shocking and attractive images of various ecosystems that have fallen out of balance. The theme of Pixxelpoint’s Green Desert refers to the controversial linkage of something beautiful and dead at the same time, the positive connotations of greenness combined with its absence in the desert. There is of course a way out of this quandary, though one solution remains limited to virtual technically-simulated reality. The second solution lies with the change of humanity and efforts to sharpen its sensitivity to the delicate balance of the environment that is not an object to be exploited but a complex and layered entity encompassing different worlds in the same geographic location, worlds that appear different to different eyes.

Zelena PuÅ¡čava

Film Nostalghia (1983) Andreja Tarkovskega se zaključi s slavnim travalingom kamere, ki razkrije postopno prehajanje filmskega prostora iz podobe ruske pokrajine z glavnim junakom v okvirjajočo se podobo notranjosti toskanske cerkve. Zanjo se v tretji fazi nepretrganega posnetka izkaže, da je brez strehe in odprta za vremenske vplive, saj se prizor sklene s sneženjem v tem hibridnem interjerju-eksterjerju. Drugi primer je reklamna kampanja podjetja Diesel Global Warming Ready (2006) s podobami prostorskih kolažev, npr. Gore Rushmore kot obmorske pečine ali pa prizora barvitih tropskih papig v Benetkah namesto letečih podgan. Sicer zelo različni konkretizaciji združuje skupna tema, povezava dveh, na prvi pogled nezdružljivih prostorov na enem mestu. Posledica tovrstne prostorske katahreze pa je praviloma razkritje specifične družbenopolitične problematike, ki je lahko kompleksnejÅ¡a, kot v primeru raziskave razmerja med ruskim razumevanjem življenjskega sveta in zahodnjaÅ¡kim, ki ga predstavlja Toskana pri Tarkovskem, ali pa le na pol resna, kot v reklamni kampanji, ki želi ozaveÅ¡čati globalne javnosti o problematiki varstva okolja s podobami Å¡okantnih in obenem privlačnih ekosistemov, ki so že zdavnaj padli iz ravnovesja. Tema Pixxelpointa “zelena puÅ¡čava” se nanaÅ¡a torej na kontroverzno povezavo nečesa sicer lepega vendar obenem mrtvega, s pozitivnimi pomeni zelenine, ki je v puÅ¡čavi seveda ni. Ostaja pa seveda pot iz te zagate, vendar pa je predlagana možnost omejena na virtualnost tehnosimulirane realnosti. Drugi izhod pa je sprememba v človeku, ki si s prizadevnostjo izostri posluh za krhko ravnovesje v svoji okolici, ki ni zgolj predmet za izkoriÅ¡čanje, ampak preplet plasti različnih svetov na isti geografski lokaciji, ti pa se kažejo različno različnim očem.